AUDYT
Przedkładamy Państwu ofertę na przeprowadzenie badania sprawozdań Waszego przedsiębiorstwa

 • tematyka badania oparta jest o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz.U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
 • badanie przeprowadza biegły rewident uprawniony do weryfikacji sprawozdań finansowych i posiadający praktykę zawodową, który spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
 • biegły rewident przeprowadzający badanie jest zawsze obecny w trakcie badania, co zapewnia wysoką jakość oferowanych usług
 • zapewniamy współpracę na etapie zamknięcia ksiąg, inwentaryzacji i sporządzania sprawozdań finansowych
 • raport z przeprowadzonego badania oraz opinię biegłego rewidenta przedkładamy Zarządowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia prac
 • kwotę wynagrodzenia za nasze usługi ustalamy w drodze bezpośrednich kontaktów, negocjacji i uzgodnień z przedstawicielami Kierownictwa.

Poza badaniem sprawozdań finansowych proponujemy także:

 • przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych,
 • badanie śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • audyt finansowy projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej,
 • badanie planu przekształcenia dla Sądu

Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski, a koszty dojazdów wliczamy w cenę usługi.

Stanowimy merytorycznie dobrze przygotowany i dynamiczny zespół, który spełni Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.