1. Dane jednostki
a) nazwa
b) adres
c) NIP
d) regon
e) telefon, fax
f) adres e-mail
 
2. Przedmiot działalności / realizowana w roku badanym
 
3. Informacje o sprawozdaniu finansowym
a) ostatnie badanie za okres:
b) rodzaj wystawionej opinii:
c) obecne badanie za okres:
 
4. Podstawowe dane liczbowe
Rok poprzedni
Rok obecny

a) dzień sprawozdawczy
b) suma aktywów
c) przychody ze sprzedaży
d) przychody operacyjne
e) przychody finansowe
f ) wynik finansowy
g) zatrudnienie
 
5. Inwentaryzacja
Data ostatniej
inwentaryzacji
Data planowanej
inwentaryzacji
a) środki trwałe
b) materiały
c) towary/ wyroby gotowe
d) produkcja w toku
e) środki pieniężne w kasie
 
6. Dane Personalne
a) imię i nazwisko głównego księgowego / biuro rachunkowe
b) imię i nazwisko osoby sporządzającej
c) data wypełnienia ankiety


7. dodatkowe informacje lub oczekiwania